Privacy Policy Muziekvereniging Vlissingen

De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen is onderdeel van Muziekvereniging Vlissingen. De Muziekvereniging Vlissingen te Vlissingen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Muziekvereniging Vlissingen te Vlissingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van derden;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent uw persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Muziekvereniging Vlissingen te Vlissingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien na het doornemen van ons Privacy policy er vragen zijn of hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. U heeft altijd het recht op inzage, verwijderen en/of aanpassen van uw gegevens en daartoe inzage te krijgen in de administratie m.b.t. de van u genoteerde gegevens. Verwerking van persoonsgegevens:
  Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door de Muziekvereniging Vlissingen te Vlissingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de verenigingsactiviteiten
 • Het uitvoering geven aan verenigingsevenementen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De ondertekende toestemmingsverklaring. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Muziekvereniging Vlissingen te Vlissingen de volgende persoonsgegevens vragen:
 • Voorletters en voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankrekeningnummer;
 • Onderdeel waar men in speelt;
 • Gegevens van het instrument(en) welke worden bespeeld;
 • Datum ingang van uw lidmaatschap
 • NAW gegevens van ouders/verzorgers. Onder persoonsgegevens worden ook verstaan het plaatsen van foto’s in het
  verenigingsorgaan en nieuwsbrief etc. Persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Vlissingen te Vlissingen opgeslagen
  ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de toestemmingsverklaring. Daarna zullen beperkte gegevens worden bewaard t.b.v. jubilea van o.a. de KNMO.
  Financiële administratie wordt maximaal 7 jaar bewaard.Voor vragen over de Privacy Policy kunt u contact opnemen via secretaris@mvvlissingen.nl